کلیه سفارش های ثبت شده، پس از دریافت اطلاعات پرداخت از سمت خریدار و تایید بخش مالی، حداکثر ظرف مدت 2 تا 5 روز کاری ارسال خواهند شد.